Úvodní stránka > Aktuality > Nošení vojenského stejnokroje při slavnostních příležitostech

Nošení vojenského stejnokroje při slavnostních příležitostech

Jak stanoví zákon č. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů vojenský stejnokroj a vojenské odznaky jsou oprávněni nosit jen vojáci v činné službě. Výjimku představují slavnostní příležitosti, při kterých mohou vojenský stejnokroj nosit i další osoby. Jedná se zejména o vojáky v záloze a osoby, kterým bylo nošení vojenského stejnokroje povoleno služebním orgánem.

Rozkaz ministra obrany č. 63/2015 Věstníku Některá ustanovení o průběhu služby vojáků z povolání, definuje ve svém čl. 77, komu lze vydat povolení k nošení vojenského stejnokroje při slavnostních příležitostech. Toto povolení lze vydat:

  1. osobě, která jako voják konala službu v zahraničí v celkové době nejméně 6 měsíců, trval-li její služební poměr nejméně 5 let;

  2. válečnému veteránovi, který je nositelem osvědčení o jeho účasti na národním boji za osvobození podle§ 1 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, dosáhl-li vojenskou hodnost;
  3. ostatním osobám, jejichž služební poměr vojáka trval nejméně10 let.

Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, nemůže jí být nošení vojenského stejnokroje povoleno.

Poučení na závěr: Vojenský stejnokroj, který je určen k nošení při slavnostních příležitostech (podrobně), se smí nosit pouze s hodnostním označením a stejnokrojovými doplňky podle platných pravidel, popřípadě podle pravidel, která platila v době, kdy služební poměr zanikl.

Nahoru