Úvodní stránka > Dotace krajů

Dotace krajů

Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský.


Pardubický kraj

Rada Pardubického kraje na svém jednání 12. 3. 2018 schválila nový dotační program Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války.

Další informace jsou na:

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/94780/pomniky-z-prvni-svetove-va...

http://deska.pardubickykraj.cz/dotacni-programy

Jihočeský kraj

Zastupitelstvo Jihočeského kraje každoročně schvaluje dotační programy určené k podpoře oblastí, jež jsou pro rozvoj regionu zásadní a současně naplňují strategické cíle Programu rozvoje Jihočeského kraje. Na péči o válečné hroby a pietní místa se Jihočeský kraj podílí formou vyhlašovaného dotačního programu „ Úcta k předkům“, v rámci kterého jsou poskytovány finanční prostředky vybraným projektům na opravu hřbitovů a válečných pietních míst.

Cílem programu je umožnit realizaci malých investičních a neinvestičních akcí souvisejících s provozem a správou pohřebišť, tj. opravy a rekonstrukce hřbitovních zdí a márnic, zřízení, renovace a rozšíření rozptylové loučky, zřízení vsypového společného hrobu, budování kolumbária, jeho rozšíření a opravy stávajících skříněk. Dále pak provedení rekonstrukce, opravy pomníků a pamětních desek, souvisejících se světovými válkami a vybudování nových válečných pietních míst.

Informace o vyhlašovaných programech, další podrobnosti, formuláře žádostí, kontaktní osoby apod. jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje:

http://www.kraj-jihocesky.cz/, pod záložkou DOTACE, FONDY EU – Programové dotace Jihočeského kraje – Aktuální výzvy – dotace Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraj...

 

 


Karlovarský kraj

Na opravy a údržbu válečných hrobů je možné žádat o poskytnutí dotace v rámci: 

  • programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí.

Dotace se poskytuje právnickým osobám, které nejsou zřizovány nebo zakládány krajem, fyzickým osobám a obcím.

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/p...

  • programu obnovy venkova, dotační titul 1

Dotace mohou být poskytovány obcím do 2000 obyvatel

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/po...

 

 


Plzeňský kraj

Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 2017

Poskytování finanční podpory Plzeňského kraje na obnovu poškozených nepoznatelných válečných hrobů a pietních míst. Podpora je určena na opravu nepoznatelných válečných hrobů, válečný hrob tedy musí být v evidenci veden jako nepoznatelný v části „Opravy v CZ“. Finanční podporu lze čerpat i na opravu bezprostředního okolí takovéhoto válečného hrobu nebo pietního místa a přímého přístupu k němu. Finanční spoluúčast kraje na realizaci akce opravy nepoznatelného válečného hrobu je max. 90 % z celkových nákladů.

Bližší informace jsou zveřejněny na http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/478/

 

 


Středočeský kraj

Dotační tituly pro možné financování oprav a úprav válečných hrobů (pomníků) v z finančních prostředků Středočeského kraje od roku 2017:

I. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, ve kterém je vymezeno mimo jiné i tematické zadání Obnova památek, kam kromě památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, náleží i drobné památky a architektura umístěná převážně na veřejných prostranstvích, u komunikací nebo ve volné krajině (např. kapličky, výklenkové kaple, křížové cesty, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boží muka, kříže, smírčí kříže, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlým, pamětní desky atd.). Dotace lze poskytnout na zpřístupnění uzavřených objektů pro turisty k nahlédnutí – osazení mříží na uzavřené objekty. Akce musí být ukončena do jednoho roku od oboustranného podpisu smlouvy. Žadatelem o dotaci může být vlastník drobné kulturní památky nebo drobné neprohlášené památky, která se nachází na území Středočeského kraje. Lze požádat o dotaci v rozmezí 10 000,- Kč až 500 000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 40% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. Lhůty pro podání žádostí jsou vyhlašovány každý rok, v letošním roce byla lhůta stanovena od 18.4 do 24. 4.2017.

II. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo také Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, ve kterém je vymezeno mimo jiné i tematické zadání „Obnova venkova“ v následující oblasti podpory: „Veřejná prostranství“ – Příklady uznatelných nákladů: zpracování projektové dokumentace na realizovanou akci, průzkumné práce, revize, geodetické zaměření, geodetický plán, stavební práce, stavební materiál, odvodnění, demontáž, odvoz a likvidace suti, výstavba, výměna a zpevnění povrchů, realizace přístupových ploch, oplocení apod. Žádosti mohou být podávány kdykoli v období  od 18.4.2017 do 30.6.2020. Žadatelem může být obec do 2000 obyvatel a dobrovolný svazek obcí. Obec do 99 obyvatel může podat ve vymezeném období pouze jednu žádost v částce 100 000 Kč, obec do 199 obyvatel může podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální výše 1 000 Kč na obyvatele, minimálně 100 000 Kč a obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně 2 žádosti o dotace do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně v částce 100 000 Kč. Maximální výše požadované dotace je současně i maximální výší poskytované dotace. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20% z celkových uznatelných nákladů. Akce/Projekt musí být ukončen do jednoho roku od oboustranného podpisu smlouvy. Dotace se vztahuje pouze na majetek, který je ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. Povinnou přílohou k žádosti je i smlouva o dílo na realizaci projektu.

V rámci obou programů je stanovena podmínka, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nelze během 5 let převést na jinou osobu (prodán, komerčně pronajat), nesmí být během této doby narušen jinou stavební činností (s výjimkou havarijní situace) a musí sloužit po dobu 5 let od data ukončení realizace k účelu, na který byla dotace poskytnuta. O výjimkách rozhoduje Rada.

 Veškeré informace včetně příslušných formulářů lze dohledat na adrese: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/stredocesky-fond-obnovy-venkova/

http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/financovani-obnovy-kulturnich-pamatek

 


Zlínský kraj

Zlínský kraj každý rok schvaluje „Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu“.

Žadateli o podporu můžou být fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu.

Z programu lze podpořit:

  • obnovu nemovitých kulturních památek a drobné architektury, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nacházejících se na území Zlínského kraje
  • obnovu exteriérů nemovitých památek místního významu a drobné architektury (pomníků, památníků) nacházejících se na území Zlínského kraje.

Minimální výše podpory je 35 000 Kč, maximální výše 300 000 Kč (resp. 200 000 Kč u památek místního významu) a míra podpory se pohybuje podle velikosti obce od 50% do 60% celkových způsobilých nákladů projektu.

Podrobnosti programu jsou uvedeny na:

http://www.kr-zlinsky.cz/kultura-cl-3400.html

 

 
 

 

Nahoru