Konec záhlaví
Úvodní stránka | Dokumenty a publikace | Kalendář akcí | Kontakty

LDN, sociální lůžka a domov se zvláštním režimem pro válečné veterány

Vchod do DPPV

Váleční veteráni, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlohodobější následnou zdravotnickou péči nebo jim neumožňuje soběstačný pobyt v Domově péče pro válečné veterány, mohou být umístěni ve vojenské nemocnici v Léčebně dlouhodobě nemocných, na lůžku sociální péče nebo v domově se zvláštním režimem.

V případě LDN je pobyt omezen třemi, resp. šesti měsíci a pobyt a péče jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Oproti tomu lůžka sociální péče časové omezení pro pobyt válečného veterána nemají a financování pobytu a péče probíhá podle zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách. Pro tyto případy poskytují Úřady práce příspěvek na péči. Jeho výše dle míry závislosti osoby na pomoci jiných měsíčně činí:

  • 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Léčebna dlouhodobě nemocných při ÚVN Praha

Počet lůžek 26

O přijetí do LDN rozhoduje náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality ve spolupráci s primářem oddělení na základě vyjádření praktického lékaře, které se předkládá spolu se žádostí o umístění na lůžko cestou sociálních pracovníků ÚVN :

  • Bc. Dana Martínkové, tel. 724 193 894
  • Iveta Holoubková, tel. 973 202 733
  • Bc. Monika Chábová, tel. 973 202 891
  • Bc. Jana Částková, tel. 973 202 891
  • Martin Franěk, DiS., tel. 973 202 733

Žádost LDN, následná ošetřovatelská péče (*.pdf, 9. července 2014, 221 kB);


Lůžka oddělení sociální péče při ÚVN Praha

Počet lůžek 10

Vrchní sestra - Bc. Jana Zoufalá, tel. 602 873 913

O přijetí na oddělení sociálních lůžek rozhoduje komise ÚVN. Je zavedena 24-hodinová péče, platby jsou prováděny na základě zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách. Žádost se předkládá na stanoveném tiskopise, získat je lze u sociálních pracovnic ÚVN.

Žádost - sociální lůžko, domov se zvláštním režimem (*.doc, 9. července 2014, 1 127 kB)

Dotazník - sociální lůžko, domov se zvláštním režimem (*.doc, 9. července 2014, 1 127 kB)

Domov se zvláštním režimem

Počet lůžek 30

Vrchní sestra - Bc. Jana Zoufalá, tel. 602 873 913

V domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou či Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

O přijetí do domova se zvláštním režimem rozhoduje komise ÚVN a aktuální žádost lze získat u sociálních pracovníků ÚVN.


Léčebna dlouhodobě nemocných Vojenská nemocnice Olomouc

Počet lůžek 23

Vrchní sestra - Monika Zábranská, DiS, tel. 973 407 326

O přijetí na oddělení sociálních lůžek rozhoduje komise Vojenské nemocnice. Žádost se předkládá na stanoveném tiskopise, získat je lze u sociální pracovnice Vojenské nemocnice: Mgr. Renata Kalábková, tel. 973 407 322 tel. 973 407 216.

Žádost o přijetí do LDN Vojenské nemocnice Olomouc Žádost do LDN VN Olomouc (*.doc, 9. března 2010, 650 kB)




Za obsah stránek zodpovídá: Helena Typoltová, DiS., 973 214 717

Zápatí Levá strana