Home page > Jak získat osvědčení

Jak získat osvědčení

Žádost o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb.

Osvědčení o účasti na národním boji za osvobození se vydává v jediném vyhotovení na základě písemné žádosti, která obsahuje základní údaje o oprávněné osobě (tj. účastníku národního boje za osvobození), tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, občanství a vlastnoruční podpis. Současně je nezbytné v žádosti velmi podrobně a konkrétně popsat účast na národním boji za osvobození. K prokazování tvrzených skutečností je vhodné přiložit nebo alespoň označit důkazní materiál. Důkazy jsou zejména výslechy svědků, různé listiny a znalecké posudky.

V případě, že účastník národního boje za osvobození nežije, osvědčení lze podkladě § § 6 a 7 zákona č. 255/1946 Sb. vydat pouze určitému okruhu osob - tj. v uvedeném pořadí (manžel/manželka, syn/dcera, otec/matka, sourozenci). V tomto případě je nezbytné v žádosti uvést také řádné osobní údaje o osobě, která podává žádost, tj. jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, občanství a vlastnoruční podpis. Je nutné doložit příbuzenský vztah k zemřelé osobě, např. rodným listem apod.


Žádost je možno sepsat volnou formou, doporučuje se využití dostupného formuláře, který slouží řádnému vyplnění veškerých požadovaných údajů.

Žádosti o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození se zasílají nebo osobně doručují na adresu:

Ministerstvo obrany
Odbor pro válečné veterány
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

nebo do datové schránky: hjyaavk

nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: e-podatelnaMO@army.cz

Přiložené soubory: 

Nahoru