Home page > Kdo může být válečným veteránem

Kdo může být válečným veteránem

Pro všechny mise uskutečněné nebo zahájené do 31. 5. 2014 platí:

 

Podle § 3 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, je válečným veteránem občan České republiky, který po roce 1945 nepřetržitě alespoň po dobu 30 kalendářních dnů jako příslušník ozbrojených sil nebo policie konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem (OSN, NATO, EU).

Trval-li ozbrojený konflikt nebo mírová operace kratší dobu než 30 dnů, má se za to, že je podmínka časového trvání služby splněna. Tato podmínka je rovněž splněna, utrpěl-li příslušník ozbrojených sil nebo policie v místě nasazení při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním újmu na zdraví nebo vykonal mimořádně záslužný čin.

Překážkou pro vydání osvědčení je skutečnost, že

 • osoba byla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem služby ve výše uvedené mírové operaci či ozbrojeném konfliktu,
 • žadatel byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin k trestu ztráty vojenské hodnosti,
 • vojákovi zanikl služební poměr odnětím hodnosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,

příslušníku policie byl pravomocně uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.


Pro všechny mise zahájené počínaje dnem 1. 6. 2014 platí:

Dle § 3 odst. 1 zákona č. 170/2002 Sb., ve znění zákona č. 88/2014 Sb., je válečným veteránem státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním nástupcem, (dále jen "voják") anebo jako příslušník bezpečnostního sboru konal službu

 • a) nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací,
 • b) v souhrnu nejméně po dobu 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích, než je uvedeno pod písmenem a), které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem; nejkratší započitatelná doba podle tohoto ustanovení však činí nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby, nebo
 • c) jednotlivě v zahraničních misích po dobu kratší než dobu podle písmene a) nebo b), kdy však celková doba služby po vzájemném sečtení činí alespoň 360 kalendářních dnů; doba výkonu služby v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací kratší než doba uvedená pod písmenem a) se v tomto případě do celkové doby služby započítává čtyřnásobně, pokud po tomto přepočtu dosáhne nejméně 90 dnů.

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 170/2002 Sb., ve znění zákona č. 88/2014 Sb., je válečným veteránem rovněž státní občan České republiky, který jako zaměstnanec ústředního orgánu státní správy, bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil (dále jen "zaměstnanec") plnil úkoly v místě ozbrojeného konfliktu anebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné zahraniční misi, a to po dobu stanovenou v odstavci 1 písm. a), b) nebo c).

Podle § 3 odst. 4 zákona č. 170/2002 Sb., ve znění zákona č. 88/2014 Sb.,do doby nelze započíst dobu služby nebo plnění úkolů, které byly vykonávány ve prospěch režimu jednajícího v rozporu se zásadami demokratické společnosti, respektující práva občanů vyjádřená Chartou Organizace spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv a navazujícími mezinárodními pakty o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Překážkou pro vydání osvědčení je skutečnost, že

 • osoba byla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem služby nebo plněním úkolů (civilní osoba) ve výše uvedené zahraniční misi,
 • žadatel byl pravomocně odsouzen za jakýkoliv trestný čin k trestu ztráty vojenské hodnosti,
 • vojákovi zanikl služební poměr odnětím hodnosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
 • příslušníku bezpečnostního sboru byl pravomocně uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Ministr obrany může rozhodnout o odstranění tvrdosti zákona v těcto výjimečných případech, kdy:

 • mise byla ukončena v kratší lhůtě
 • osoba vykonala mimořádně záslužný čin
 • soba utrpěla bez vlastního zavinění v průběhu mise újmu na zdraví a mise jí z toho důvodu byla ukončena.

Status válečného veterána sice vzniká při splnění zákonem definovaných podmínek přímo ze zákona, avšak k jeho prokázání je nutné získat osvědčení, které vydává Ministerstvo obrany.

Nahoru