Home page > Nestátní neziskové organizace

Nestátní neziskové organizace

Ministerstvo obrany poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím k uskutečnění jejich projektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky podle Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Hlavní oblasti schvaluje Vláda ČR svým usnesením zpravidla v červnu na následující kalendářní rok. Po schválení hlavních oblastí vyhlašuje ředitel Odboru pro válečné veterány MO prostřednictvím internetu výběrové řízení do rezortních programů. Termín pro předkládání žádostí o dotace je stanoven do konce měsíce září běžného roku.

Dotační politika Ministerstva obrany ČR

Právní předpisy

Ministerstvo obrany se při poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím řídí:

  • zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
  • zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Žádost o státní dotaci

Základní podmínkou poskytnutí dotace je předložení "Žádosti nestátní neziskové organizace o státní dotaci". Termín pro podání žádosti je vždy stanoven ve vyhlášeném výběrovém řízení. Ve vyhlášeném výběrovém řízení jsou stanoveny i další podmínky pro poskytnutí dotace a kritéria pro hodnocení jednotlivých projektů.


Adresa pro předložení žádosti

Žádosti se předkládají písemně v jednom výtisku (formát A4, nevázané) na adresu:

Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany 

náměstí Svobody 471

Praha 6 - Dejvice, 160 01.

nebo do datové schránky:

hjyaavk

 

Kontakt: Ing. Lenka Kratochvílová, tel: 973 225 912

 

Nahoru