Home page > Oddělení dlouhodobé péče a Domov Vlčí mák při ÚVN-VFN Praha, LDN při VN Olomouc

Oddělení dlouhodobé péče a Domov Vlčí mák při ÚVN-VFN Praha, LDN při VN Olomouc

ÚVN -Vojenská fakultní nemocnice Praha

sociální pracovníci ÚVN-VFN Praha a jejich kontakty

Bc. Jana Částková - tel. 973 202 733, 973 202 928, mob. 725 768 436

Martin Franěk, DiS. - tel. 973 202 928

Iveta Holoubková, DiS. - tel. 973 202 733

Marek Kolařík, DiS. - tel. 973 202 733

Mgr. Martina Opočenská - tel. 973 202 733

Bc. Milena Plachá Hurychová, DiS. - tel. 973 202 891

Mgr. Václava Hornychová - tel. 973 202 928

 

 

Váleční veteráni, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlohodobější následnou zdravotnickou péči nebo jim snížená soběstačnost neumožňuje pobyt v Domově péče pro válečné veterány, mohou být umístěni ve Vojenské nemocnici na lůžku Oddělení dlouhodobé péče nebo  v Domově Vlčí mák. Péče o válečné veterány v ÚVN probíhá i ve spolupráci s terénními pracovníky ČsOL Projektu péče o válečné veterány.

V případě ODP se  jedná o hospitalizaci na dobu nezbytně nutnou. Cílem terapie je rekonvalescence a návrat soběstačnosti v co možná nejvyšší míře.  Péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. V Domově Vlčí mák je válečnému veteránovi poskytována komplexní péče na dobu neurčitou, která je hrazena klientem. Výše úhrady i podoba péče je ukotvena v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro válečné veterány, kteří mají sníženou míru soběstačnosti, je možno cestou Úřady práce zajistit příspěvek na péči. Jeho výše dle míry závislosti osoby na pomoci jiných měsíčně činí:

  •             880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  •          4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 1. -   8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu                                        

           2. - 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (tšžká závislost) v ostatních případech

  • 1. - 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost), pokud osobě poskytuje pomov poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

           2. - 19 200 Kč v ostatních případech

 


Oddělení dlouhodobé péče při ÚVN Praha

Počet lůžek : 26

Vrchní sestra - Bc. Ivana Chánová, tel. 973 203 706, mob. 725 755 484

O přijetí nd Oddělení dlouhodobé péče rozhoduje vrchní sestra ODP ve spolupráci s náměstkyní ředitele ÚVN-VFN Praha pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality, sociálními pracovníky, primářem oddělení. Souhlas s přijetím je udělen na základě informací uvedených ve zprávě praktického nebo ošetřujícího lékaře, která se předkládá spolu se žádostí o umístění na lůžko ODP cestou zdravotně sociální pracovnice ÚVN, která má na starosti válečné veterány.


Domov Vlčí mák při ÚVN-VFN Praha - Domov se zvláštním režimem, Domov pro seniory

Počet lůžek 40

Vrchní sestra - Bc. Jana Zoufalá, tel. 973 208 428 nebo mob. 602 873 913

O přijetí do Domova Vlčí mák (domov se zvláštním režimem, domov seniorů)  rozhoduje soicální komise ÚVN, ve kterém je Odbor pro válečné veterány zastoupen sociální pracovnicí MO. V Domově Vlčí mák je poskytována 24-hodinová péče, platby jsou prováděny na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Žádost se předkládá na stanoveném tiskopise, získat je lze u sociální pracovnice Domova Vlčí mák Mgr. Lucie Škarvadové, DiS., tel. 973 202 723, u sociálních pracovníků ÚVN nebo na těchto stránkách dole pod textem.

 

Řešení příjmu na akutní lůžka nebo vyšetření v ÚVN-VFN Praha

Příjetí válečného veterána  na akutní lůžko ÚVN se řeší cestou Emergency nebo na základě doručené lékařské zprávy, kterou zdravotně sociální pracovník HSL ÚVN konzultuje s přimářem daného oddělení.

Pro zajištění ambulatního vyšetření kontaktuje válečný veterán oddělení ÚVN-Zelená cesta, tel. 973 202 920, pondělí-čtvrtek do 15:15 hod., pátek do 14:00 hod.

 


Léčebna dlouhodobě nemocných Vojenská nemocnice Olomouc

Počet lůžek 27

Vrchní sestra - Mgr. Eva Říhovská, tel. 973 407 331-326, 327

O přijetí na oddělení sociálních lůžek rozhoduje komise Vojenské nemocnice. Žádost se předkládá na stanoveném tiskopise, získat je lze u sociální pracovnice Vojenské nemocnice: Mgr. Martina Nimrichterová, tel. 973 407 322.

Nahoru