Úvodní stránka > Péče o válečné hroby

Péče o válečné hroby

Z důvodu nově upravovaného systému k podávání žádostí o dotace a zpracování nového formuláře investičního záměru je v současné době pozastaveno přijímání nových žádostí. Předpokládaný termín zveřejnění nového programu pro přijímání žádostí je prosinec 2018

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Právní předpisy

Ministerstvo obrany poskytuje vlastníkům válečných hrobů dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě:

Poskytování dotací se řídí:

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovány v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot". Realizace programu byla zahájena 1. dubna 2011.

Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4 odst. 1 zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.


Cíle programu

Udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu.

Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.


Žádost o státní dotaci

Základními podmínkami poskytnutí dotace jsou:

1. vyplnění online formuláře na stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/ Finanční částky se zaokrouhlují na celé tisíce směrem dolů.

2. předložení schválené žádosti a investičního záměru k realizaci dotace na doručovací adresu Odboru pro válečné veterány Sekce právní ministerstva obrany.

Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu a pokud není znám, vlastníkem nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.


Požadovaný obsah investičního záměru :

1. Základní informace o válečném hrobu:

 1. Číslo žádosti z portálu EDS (viz. vyplněný online formulář na stránkách ministerstva financí).  
 2. Evidenční číslo válečného hrobu.
 3.  Jedná se o válečný hrob s fyzickými ostatky obětí:   ANO/NE.
 4. Označení válečné události (válečného konfliktu), ke které se válečný hrob vztahuje.
 5. Žadatel je/není vlastníkem válečného hrobu, na který je dotace vyžadována.
 6. Žadatel je/není vlastníkem nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.
 7. Adresa územně příslušného finančního úřadu.

2. Zdůvodnění nezbytnosti akce a uvedení, zda je obsahem akce oprava stávajícího válečného hrobu, výstavba nového válečného hrobu, přemístění válečného hrobu nebo zda akce zabezpečuje jiný cíl.

3. Technická zpráva v členění:

 1. Základní údaje o válečném hrobu. Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob, anebo skupinu hrobů na hřbitově nebo pohřebišti, symbolický válečný hrob (pietní místo), např. pomník nebo pamětní desku, apod., informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů (v případě skupiny válečných hrobů), počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.
 2. Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.
 3. Popis technického řešení (časový, věcný a technologický postup) při realizaci akce, uvést i použité materiály a technologie.
 4. Položkový rozpočet realizace akce (zde povinně také uvést způsob tvorby ceny nákladových položek, tabulku výměr a rozpočet s uvedením cen s DPH a bez DPH).

4. Uvést popis majetkoprávních vztahů. Předložit výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s označením místa dislokace válečného hrobu (lze nahradit situačním náčrtem). V případech, kdy žadatel o dotaci není současně vlastníkem nemovitosti (pozemku nebo objektu), na které je válečný hrob umístěn, doložit písemný souhlas vlastníka nemovitosti s realizací akce.

5. Uvést, zda válečný hrob je nebo není evidován jako kulturní nemovitá památka. V případě,že se jedná o památkově chráněný objekt předložit závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci akce.

6. Uvést, zda obsahem realizace akce budou nebo nebudou práce týkající se životního prostředí (kácení a výsadba dřevin, sadové, parkové a terénní práce apod.) V případě, že obsahem realizace akce budou práce týkající se životního prostředí, předložit souhlasné stanovisko územně příslušného orgánu ochrany životního prostředí k realizaci akce.

7. Uvést, zda realizace akce vyžaduje nebo nevyžaduje součinnost se stavebním úřadem. V případě, že realizace akce vyžaduje součinnost se stavebním úřadem, uvést její formu a předložit závazné stanovisko stavebního úřadu, případně uvést termín, do kterého bude stanovisko  stavebního úřadu žadatelem o dotaci předloženo.

8. Uvést kompetentní orgán žadatele o dotaci (název, funkce, jméno, apod.), který je oprávněn schvalovat podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce a uvést datum, kdy tak učinil. Předložit výpis z dokumentu, kterým kompetentní orgán schválil podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce (u obcí a měst výpis usnesení zastupitelstva, u statutárních měst a Hlavního města Prahy výpis usnesení rady města).

9. Je-li žadatel právnickou osobou - uvést dle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, informaci o identifikaci:

 1. osob jednajících jejím jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán, nebo jednají na základě udělení plné moci,
 2. osob s podílem v této právnické osobě,
 3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

10. Fotodokumentace válečného hrobu a jeho bezprostředního okolí (postačující je černobílá fotokopie).

 

Začátek stránky


Adresa pro předložení žádosti

Žádosti se předkládají průběžně elektronicky na adresu https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/ a investiční záměr se předkládá písemně v jednom výtisku (formát A4, nevázané) na adresu:

Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany 

náměstí Svobody 471

Praha 6 - Dejvice, 160 01.

Kontakt: Vladimíra Habrová, tel: 973 212 105, od 1.5.2018 -  973 225 920, 725 182 272

Začátek stránky


Finanční spoluúčast Ministerstva obrany ČR na realizaci akce

Dotace Ministerstva obrany na realizaci akce je max. 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce. Náklady na úpravu malého rozsahu, údržbu a náklady přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost, projektová dokumentace, restaurátorská zpráva apod.), s výjimkou nákladů na exhumační práce, hradí příjemce dotace nad rámec 20% finanční spoluúčasti na stavební část realizace akce.

Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč.

Začátek stránky


Upřesňující informace:

 1. O poskytnutí dotace rozhoduje ministr obrany na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby (dále jen komise).
 2. Žádost o dotaci je komisí posuzována ve dvou po sobě následujících letech.
 3. Žádosti o dotace doručené do 31. ledna jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce.
 4. Posouzení žádostí s návrhem na poskytnutí dotace na příslušný rok je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva obrany do konce kalendářního roku, který předchází roku poskytnutí dotace.
 5. Nerealizované žádosti ani připojená dokumentace se nevracejí.
 6. Případným neposkytnutím dotace ve dvou po sobě následujících letech od podání žádosti není dotčeno právo uplatnit novou žádost na stejnou akci s aktualizovanou dokumentací.
 7. Způsob zabezpečení finančních prostředků potřebných k financování akce prokazuje žadatel (vlastník válečného hrobu) v době podání žádosti.
 8. Pokud je obsahem žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (obsahem plánované realizace akce) jiná změna válečného hrobu, než jeho údržba a úprava (odst. 2 § 3 zák. č. 122/2004 Sb.), je rozhodnutí o přiznání dotace (při poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany) současně písemným souhlasem Ministerstva obrany s provedením požadované jiné změny.
 9. Závazně stanovené termíny pro ukončení realizace a předložení vyúčtování a závěrečného vyhodnocení dotace jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín pro ukončení realizace je zpravidla stanoven do 30. listopadu roku, ve kterém je dotace poskytnuta.
 10. Příjemce dotace předloží kopii smlouvy o bankovním účtu.
 11. Dotace jsou poskytovány metodou ex ante zálohově, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace budou prostředky dotace v přiznané výši jednorázově poukázány na účet příjemce. V rámci realizace akce lze hradit jen výdaje prokazatelně vzniklé v roce přidělení dotace.
 12. Příjemce dotace předkládá bance faktury k úhradě nákladů realizace akce uvedených v žádosti o dotaci a investičním záměru.
 13. Příjemce dotace v souladu s podmínkami uhradí z prostředků dotace výdaje spojené s projektem.

Poskytovatel je oprávněn požadovat po žadateli další upřesňující podklady a stanoviska.

Začátek stránky


Kritéria pro hodnocení a výběr žádostí k poskytnutí dotací na zabezpečení péče o válečné hroby

K zajištění objektivity při posuzování dotací jsou stanovena kritéria k vyhodnocení potřebnosti a proveditelnosti akce.

Na základě bodového ohodnocení je stanoveno pořadí, v jakém jsou žádosti projednávány Mezirezortní koordinační komisí pro válečné hroby.

Do výběrového dotačního řízení nejsou přijaty žádosti o dotaci na péči o válečné hroby, které:

 • nejsou předloženy ve stanoveném termínu,
 • nejsou zpracovány úplně a správně (zjištěné nedostatky nejsou na vyzvání odstraněny),
 • jestliže je předložená žádost neúplná nebo obsahuje chybné údaje, může příslušný orgán vyzvat žadatele k odstranění nedostatků a stanovit mu přiměřenou lhůtu; pokud žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, je žádost z výběrového dotačního řízení vyloučena.

 • předloží žadatel, u kterého bylo v období předcházejícího nebo běžného roku zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na péči o válečné hroby,

 • předloží žadatel, který v předchozím roce nevyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na péči o válečné hroby úplně,správně a včas.

Začátek stránky


Vyúčtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

K vyúčtování dotace a finančnímu vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování dotace je příjemce povinen předložit:

 • Nevyčerpané finanční prostředky vrátí příjemce dotace na účet poskytovatele do 31. 12. roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
 • Vyúčtování dotace předloží poskytovateli dotace do 31. 12. roku, ve kterém byla dotace poskytnuta. Zprávu o dosažení cílů projektu a splnění podmínek předloží příjemce poskytovateli dotace v termínu stanoveném pro finanční vypořádání.
 • Poskytovatel dotace je oprávněn v případě potřeby požadovat po příjemci dotace další upřesňující podklady a stanoviska.

 • Doklad k oprávnění užívat stavbu (např. Zápis o předání a převzetí stavby, díla, prací apod, s účinností do termínu stanoveném pro ukončení realizace akce).

Doklady k součinnosti se stavebním úřadem (např. právně účinný kolaudační souhlas vydaný do termínu stanoveném pro ukončení realizace akce).

Začátek stránky


Kontrola využití prostředků poskytnutých dotací

Kontrolu využití prostředků poskytnutých dotací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), provádí za poskytovatele zaměstnanci odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany.

Cílem kontrol je prověřit využití prostředků poskytnuté dotace se zaměřením na održování právních předpisů a průkaznost hospodaření s prostředky státního rozpočtu.

Předběžnou veřejnosprávní kontrolou bude posuzováno, zda připravované projekty odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, programem, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky.

Průběžnou veřejnosprávní kontrolou bude prověřováno zejména, zda příjemci dotací dodržují stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací, přizpůsobují uskutečňování operací při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek novým rizikům, provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a zda zajišťují včasnou přípravu stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv.

Následnou veřejnosprávní kontrolou bude po vyúčtování operací prověřováno, zkoumáno a vyhodnocováno u vybraného vzorku operací zejména, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky, přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a zda opatření přijatá příslušnými orgány veřejné správy včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna.

Administrativní kontrola před uvolněním finančních prostředků bude prováděna na základě předložené žádosti o dotaci, investičního záměru, kopie smlouvy o bankovním účtu a zpracovaného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Administrativní kontrola předloženého vyúčtování dotace bude prováděna na základě kopií faktur, vyúčtovaných a vrácených finančních prostředků.

Administrativní kontrola dosažení cílů projektu bude prováděna na základě informací o splnění stanovených podmínek.

Začátek stránky

Nahoru