Home page > Plánování akcí

Plánování akcí

Žádosti o zařazení akce do plánu

Jediným vstupním místem ministerstva obrany pro uplatnění žádostí o zabezpečení jmenovitých významných slavnostních a pietních aktů silami a prostředky MO je odbor pro válečné veterány (OVV). Na akce, které nejsou uvedené Plánu jmenovitých významných slavnostních a pietních aktů na daný rok, nemá MO vyplánované finanční prostředky, a tudíž nemůže požadavky sdružení uspokojit. Je proto nutné do 30. dubna běžného roku předložit OVV seznam všech akcí, které hodlá spolek realizovat ve spolupráci se složkami MO v následujícím roce, a to na uveřejněném tiskopise (dle vzoru). Pro akce organizované v prostorách, které jsou ve vlastnictví složek MO (např. Hlavní sál MO na Valech nebo Konferenční sál VK-DAP) je nezbytné termín akce a podmínky pronájmu předjednat se zodpovědným pracovníkem MO a VLRZ.

Do 15. dne v měsíci, který předchází měsíci, na něž se plánuje, proběhne porada pracovníka OVV se zástupci spolků, které participují na akcích, které jsou zahrnuty v Plánu jmenovitých zvlášť významných akcí. Pro tyto účely spolky vyplní "Požadavkový list", ve kterém upřesní svůj požadavek na konkrétní akci a zašle jej, nejlépe v elektronické podobě, na OVV. Vyplněný "Požadavkový list" na zabezpečení akce musí být na OVV ještě před plánovanou měsíční poradou a mimo jiné musí obsahovat údaje o místě a konání aktu, program, požadovaný rozsah zabezpečení ze strany MO a předpokládaný počet účastníků.

Kalendář akcí zabezpečovaných Ministerstvem obrany ve prospěch válečných veteránů

Na této stránce najdete seznam akcí, které na žádost spolků spolupořádá Ministerstvo obrany či Armáda ČR v oblasti Kultura a vojenské tradice. Pomoc odvisí od významnosti akce, kapacitních možností resortu, zejména v době souběhu více akcí. Zpravidla se jedná o poskytnutí sálů a dalších resortních prostor, zabezpečení dopravy účastníků, účast čestné stráže či vojenské hudby, např. během pietního aktu. Mezi nejčastější žadatele patří právě spolky sdružující válečné veterány. Akce je zařazena do "Plánu jmenovitých zvláště významných slavnostních a pietních aktů MO na rok" na základě včasně podané žádosti.

Plán akcí OVV je upřesňován na pravidelných měsíčních schůzkách se spolky, především jde o zpřesnění data, hodiny či počtu účastníků k nahlášené akci.

Upozornění

Zdůvodu vládních protikoronavirových opatření se až do odvolání ruší veškeré akce plánované spolky v objektech s nimiž mministerstvo obrany hospodaří a zároveň je omezena podpora akcí organizovaných spolky na veřejnosti složkami ministerstva obrany.

 

Nahoru