Home page > Pravidla spolupráce

Pravidla spolupráce

 

Ministerstvo obrany spolupracuje se spolky, které ve svých řadách sdružují válečné veterány jak druhoválečné, tak i novodobé, a také s těmi, která jsou svojí činností blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Tyto spolky nejsou organizační součástí ministerstva obrany. Spolupráce s těmito spolky musí být založena na zásadách vzájemné prospěšnosti, důvěry a úcty a na zásadě vzájemného nezasahování a nevměšování do vnitřních poměrů ministerstva nebo spolku. Základní zásady této spolupráce jsou zakotveny v „Memorandu o spolupráci“, podepsaném v závěru roku 2011.

Finanční podporu spolků ze strany ministerstva obrany je možné realizovat výlučně formou poskytnutí dotace na základě zvláštního předpisu.

Ministerstvo obrany umožňuje na podkladě ustanovení § 4 písm. b zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránach, ve znění pozdějších předpisů, spolkům, které asociují válečné veterány, bezplatné využívání objektů, s nimiž hospodaří ministerstvo obrany a právnické osoby jím zřízené k provozování schůzové činnosti nebo pořádání kulturních a společenských akcí. Za užívání těchto objektů oprávněnými spolky se nepožaduje úhrada nájemného ani nákladů spojených s užíváním místností, tzn. úhrada za energie, vodu, služby atd. Ostatním spolkům, které jsou smluvní stranou memoranda ("Memorandum o spolupráci") a nesdružují válečné veterány, ministerstvo též umožňuje užívání místností zejména pro schůzovou činnost, kulturní a společenské akce, sportovní a tělovýchovnou činnost pouze za úhradu nákladů spojených s užíváním místností (spotřebovane energie, vody, poskytovené služby apod,), a to na základě § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Spolky, které sdružují válečné veterány jsou především Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení válečných veteránů ČR, Československý legionář, Sdružení čs. zahraničních letců 1939-45, Sdružení čs. zahraničních letců - východ a Zpravodajská brigáda. Lze za ně dále považovat jen takové spolky, jejichž členskou základnu tvoří převážně váleční veteráni.

Ostatním spolkům blízkým svou činností MO může MO umožnit užívání místností (bez úhrady nájemného) zejména pro schůzovou činnost, kulturní a společenské akce, sportovní a tělovýchovnou činnost pouze za úhradu nákladů spojených s užíváním místností (spotřebované energie, vody, poskytnuté služby apod.).

 

 

 

-

Nahoru