Home page > Spolupracující spolky

Spolupracující spolky

Spolky sdružující válečné veterány V. manifestační sněm Československé obce legionářské na Památníku Vítkov.

 • Československá obec legionářská (ČsOL)

 • Československý legionář-SPIA Czech (ČsL-SPIA Czech)             

 • Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)

 • Sdružení čs. zahraničních letců 1939-1945 (SZL39-45)

 • Sdružení čs. zahraničních letců - východ (SZL-V)

 • Sdružení válečných veteránů ČR (SVV ČR)

 • Spolek válečných veteránů čs. samostatného protichemického praporu (SVVČSSPCHP)

 • Zpravodajská brigáda - vojenská odbojová skupina (ZB-VOS)

Popis těchto spolků je uveden v sekcích Veterán 2. svět války a Novodobý válečný veterán.


Spolky blízké svou činností MO

 • ARCHA 13

Spolek se sídlem v Liberci založilo a podporuje společenství lidí s cílem zlepšit úroveň prezentace kulturně historických památek, podpory kultury a řemeslných oborů v ČR.
Připravuje populárně naučné programy pro děti a mládež, pořádá přednášky, semináře, a jiné kulturní akce. Podporuje ochranu a záchranu památek všeho druhu a pomáhá při dokumentaci a výzkumu archeologických, stavebních, technických, či jiných památek. Přispívá k vytváření doplňkových a alternativních způsobů výchovy a vzdělávání v oblasti řemesel, prehistorie a historie.

 • ASOCIACE "Vojáci společně"

AVS je organizačním celkem sdružujícím samostatné zájmové spolky. AVS zabezpečuje akční jednotu přidružených organizací, tyto reprezentuje v dohodnutých oblastech před zahraničními partnery, orgány a organizacemi, před Parlamentem, vládou, státními, samosprávnými i nestátními orgány a organizacemi. Tlumočí, hájí a prosazuje jejich zájmy.

 • Česká obec sokolská

Byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně naší demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.

 • Česká a Slovenská obec dělostřelecká

Sdružuje občany, kteří mají zájem a sami aktivně chtějí přispět k zajištění a organizování branné výchovy, branně sportovních aktivit, k prohlubování úcty především mladé generace k demokratickým tradicím České a Slovenské republiky, k propagaci AČR a OSR vytvářením a prohlubováním spolupráce s profesními sdruženími a svazy odboje, vojáků, s jednotlivými útvary a velitelskými složkami obou armád, zejména dělostřeleckými. Cílem činnosti je udržovat, rozvíjet, šířit historické tradice československého raketového vojska a dělostřelectva formou propagace, přednášek, konzultací a publikační činnosti.Rozvíjet dobré vztahy mezi vojáky v činné službě, v záloze, ve výslužbě, veterány a též civilní veřejností.

 • Český svaz letectví

Svaz navazuje na vlastenecké a demokratické tradice československého letectva od založení republiky v roce 1918, vykonává zájmovou a sociální funkci. Udržuje historický odkaz československého letectva. Svojí činností přispívá k uspokojování a ochraně oprávněných zájmů svých členů.

 • Evropské centrum armádního generála Karla Janouška

Spolek svou činností usiluje o vytváření prostředí a zázemí pro dobrovolníky, zájemce o historii a tradice života československých a českých veteránů (československých legionářů, hrdinů 1. i 2. světové války, obou font, zejména dlouhodobě opomíjených československých zahraničních letců R.A.F. a novodobých veteránů). Svou činnost zaměřuje především na připomínání životů všech našich válečných hrdinů zdůrazňujíc slavné tradice letců a vojáků pozemních sil R.A.F., na pořádání teoretických historických konferencí, odborných seminářů a symposií, organizování a zajišťování přehlídek a výstav tematicky zaměřených k zachování paměti národa, na organizování přednášek a předávání historických poznatků mládeži, jak na základních tak i na středních školách.

 • Klub generálů České republiky

Sdružuje vojáky, kteří byli jmenováni do hodnosti generála, hodnost jim nebyla pravomocně odebrána, zajímají se o vojenství a vojenskou historii. Cílem činnosti klubu je zejména uspokojování zájmů a potřeb svých členů, vytváření podmínek pro pravidelné setkávání členů, výměnu jejich názorů v rámci společenských, kulturních, sportovních a jiných zájmových činností, veřejně hájit a prosazovat jejich občanská a sociální práva, pomáhat jim překonávat různé těžkosti při řešení životních, rodinných a sociálních situací. Klub propaguje a dále rozvíjí vojensko - historické tradice ozbrojených sil ČR, posiluje prestiž vojenského povolání a společenskou vážnost ozbrojených sil, spolupůsobí na zvyšování branného vědomí a odpovědnosti za obranu. Členové klubu se zúčastňují významných výročních událostí ČR a AČR.

 • Klub vojenských výsadkových veteránů

Sdružuje vojenské veterány výsadkových jednotek ve výslužbě, záloze, v aktivní záloze a všechny příznivce vojenských výsadkových jednotek. Cíle činnosti klubu je dosahováno vnitřní klubovou činností členů klubu, pořádáním přednášek, besed, výstav i jiných společenských akcí na veřejnosti a pro veřejnost. Členové klubu sbírají a shromažďují dokumenty a materiál vojenského i nevojenského charakteru dokumentující činnost výsadkových jednotek.

 • Konfederace politických vězňů České republiky

Sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa. Rovněž sdružuje osoby, které byly v rozhodném období nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi, a kterým byl tento azyl udělen. Sdružuje také osoby, které se v rozhodném období prokazatelně zapojily v cizině do boje proti komunistickému režimu. Dále sdružuje osoby, které byly v rozhodném období vzhledem ke svému protikomunistickému smýšlení a postojům odsouzeny tzv. Lidovým soudem trestním pro údajné trestné činy z oblasti hospodářské nebo zemědělské, a byly následně vězněny a podle zákona 119/1990 Sb. rehabilitovány.

 • Konfederace politických vězňů České republiky - Vojenská sekce

Vojenská sekce jako součást Konfederace politických vězňů ČR sdružuje vězně komunistického režimu, kteří byli odsouzeni pro politický odboj nebo politický odpor proti tomuto režimu. Cílem Vojenské sekce je prosazovat morální satisfakci a komplexní rehabilitaci bývalých politických vězňů z řad příslušníků ozbrojených sil ČR.

 • Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

Spolek sdružuje členy na základě společného zájmu s cílem shromažďovat historické materiály, včetně trojrozměrných exponátů, pro doplňování trvalých expozic o životě Čechů na Volyni, pořádat výstavy pro poznání jejich historie. Spolek podporuje badatelskou činnost v paměťových institucích, publikační a vydavatelskou činnost. Organizuje celostátní nebo regionální setkání, konference, besedy, veřejné akce vztahující se k dějinám volyňských Čechů a rozvíjení krajanské pospolitost, organizuje kulturní, společenské a sportovní akce se zapojením mladé generace s cílem rozvíjet spolkový život, smysluplného trávení jejího volného času, včetně výchovy k vlastenectví a národnímu cítění. Spolupracuje s příslušnými místními orgány při udržování pomníků a památných míst, která se vážou k životu volyňských Čechů.

 • Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby

Sdružuje zájemce o historii, vědeckotechnický rozvoj, činnost, výsledky a propagaci Vojenské zeměpisné služby na území ČSR. Cílem činnosti sdružení je v souladu s právními normami České republiky a Ministerstva obrany průzkum a shromažďování údajů a dokumentů o činnosti Vojenské zeměpisné služby a jejich významných pracovníků od r. 1918 do současnosti, propagace a seznamování široké veřejnosti s novými poznatky a výsledky.

 • Sokolovo

Spolek byl založen v roce 2012 s cílem propagace a podpory informovanosti veřejnosti o historických událostech II. světové války, zejména pak bitvy u Sokolova. Dále se zaměřuje na podporu zachovávání památky československých vojáků a československé armády, podporu a organizaci výročních oslav a rekonstrukcí bitvy u Sokolova. Přispívá k pořádání sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí majících alespoň okrajově spojitost s propagací historie II. světové války a bitvy u Sokolova. Podílí se na podpoře spolupráce českých a ukrajinských školských zařízení ohledně vzdělávání v oblasti historie II. světové války a bitvy u Sokolova. Věnuje se podpoře vytváření projektů zaměřených na propagaci historie II. světové války a bitvy u Sokolova.

 • Společnost Ludvíka Svobody

Sdružuje občany ČR, SR a jiných států, zvláště příslušníky bývalého 1. čs. armádního sboru, kteří mají kladný vztah k bývalému veliteli československého vojska v SSSR a chtějí se podílet na rozvoji těch ideálů svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které L. Svoboda bojoval nejen v 1. a 2. světové válce, ale celý svůj život. Cílem sdružení je zejména přispívat k rozvoji České republiky v duchu bojových tradic 1. čs. armádního sboru, v duchu humanitních tradic našich národů a zásad Charty lidských práv, prosazovat tyto tradice, přispívat k uchovávání historické paměti našich národů a seznamovat veřejnost a hlavně mládež a vojáky s bojovým a humanitním odkazem Ludvíka Svobody.

 • Spolek pro zachování odkazu českého odboje

Sdružuje občany, kteří mají zájem na udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Svou činností usiluje o zachování odkazu boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu.

 • Svaz civilní ochrany ČR

Sdružuje ve své organizaci lidi, kteří se zabývají otázkou prevence obyvatel při krizových situacích. Podílí se na branné výchově na školách formou přednášek, praktických zaměstnání a soutěží s brannou tématikou.
Spolek ukončil činnost 14.10.2019.

 • Svaz důstojníků a praporčíků AČR

Sdružuje vojáky všech druhů zbraní a služeb v činné službě, v záloze i ve výslužbě, jakož i jejich rodinné příslušníky a i právnické osoby, tj. občanská sdružení pracovníků civilní ochrany. Svaz veřejně prosazuje a hájí sociální, kulturní a humanitární zájmy svých členů, vychovává k úctě ke slavným tradicím našeho státu a ozbrojených sil, vede členy k důstojné reprezentaci svého vojenského stavu rozumným využíváním volného času v oblasti kultury, akcemi, které vychovávají k vlastenectví a vysokým morálním zásadám, rozšiřuje vojenské odborné znalosti.

 • Svaz pomocných technických praporů - vojenské tábory nucených prací ČR (S PTP - VTNP ČR)

Sdružuje příslušníky bývalých VTNP s cílem hájit a prosazovat jejich práva a zájmy. Jeho činností je vytvářet podmínky pro zdravotní a sociální péči o členy svazu a jejich rodinné příslušníky. Svaz se člení na dva svazy - Český a Moravskoslezský. Spolek ukončil činnost 1.1.2018.

 • Svaz vojáků v záloze ČR

Svaz se svou činností orientuje na rozvoj branně sportovní, branně technické aktivity a střelecký sport. Organizuje branně sportovní a střelecké soutěže. Školí rozhodčí a odborné instruktory pro střeleckou soutěž, uděluje výkonnostní třídy.

 • Svaz vojáků z povolání AČR

Svaz pracuje formou klubů v posádkách a útvarech AČR. Hájí uspokojování sociálních, profesních a jiných požadavků svých členů. Uplatňuje poznatky z práce zahraničních vojenských svazů, zejména EUROMILU. Usiluje o prohlubování hrdosti svých členů na příslušnost k AČR a zvyšování její společenské prestiže a popularity na veřejnosti.

 • Svaz vojenských veteránů ČR

Sdružuje bývalé vojáky z povolání a občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany, kteří mají charakter "vojenského důchodce" a důstojníky a praporčíky v záloze, kteří pobírají výsluhový příspěvek. Cílem svazu je umožnit svým členům pravidelné setkávání na společenských akcích v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a při dalších zájmových činnostech; veřejně prosazovat a hájit sociální, kulturní a humanitární zájmy svých členů; propagovat vojensko-historické tradice Armády ČR.

 • Unie armádních sportovních klubů

Je nepolitické otevřené dobrovolné sdružení sportovních klubů AČR, popřípadě sportovních klubů, které ve své činnosti spolupracují s útvary a zařízeními AČR. Působí na celém území ČR. Vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci členských klubů při rozvoji sportu. Pomáhá členským klubům vytvářet organizační, personální, metodické, finanční a materiální podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost VZP a o.z. Pomáhá organizovat a zabezpečovat Armádní sportovní hry, sportovní soutěže a přebory mezi členskými kluby.

 • Vojenský klub myslivosti

Sdružuje zájemce o myslivost z řad příslušníků AČR, občanských zaměstnanců a vojáků v záloze. Propaguje vojenskou myslivost na veřejnosti pořádáním besed ke Dni myslivosti a pořádáním společenských večerů a mysliveckých zábav. Účastní se brigád na pomoc Vojenským lesům a Lesům České republiky.

 • Vojenský spolek rehabilitovaných AČR

Sdružuje bývalé vojáky, kteří byli v létech 1948 - 1989 z politických důvodů postiženi nebo pronásledováni a následně rehabilitováni podle zákona č. 87/1991 Sb., nebo zákona č.11/1990 Sb. Ve své činnosti usiluji o spolupráci s rezortem obrany. Hájí a aktivně prosazuje zájmy svých členů před státními a nestátními orgány a organizacemi. Podílí se na výchovné a vzdělávací činnosti příslušníků ozbrojených sil. Pomáhá při výchově mladé generace k vlastenectví a mravnosti.

 • Východočeský klub přátel vojenské techniky

Sdružuje majitele a příznivce automobilní, tankové a speciální techniky, kteří se zabývají záchranou, renovací, udržováním a provozováním historických vozidel, jejich dolňků a vybavení, a vyvýjí činnost k podpoře této činnosti a dále práci s mládeží a pořádání akcí s branně-bezpečnostní tématikou.

Nahoru