Home page > Veterán 2. sv. války

Veterán 2. sv. války

Válečný veterán - účastník 2. světové války

Druhoválečným veteránem je občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) až f) zák. č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, a držitelem osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se tedy o velice širokou, ale přitom specifickou kategorii seniorů, která zahrnuje vojáky, kteří bojovali na východní či západní frontě, československé partyzány, účastníky domácího či zahraničního hnutí. Tito váleční veteráni jsou převážně organizováni ve dvou největších spolcích, a to v Československé obci legionářské a Českém svazu bojovníků za svobodu. Jedná se o osoby, jejichž morální kredit ve společnosti je na velmi vysoké úrovni a je nezpochybnitelný. Řada druhoválečných veteránů byla rovněž v období let 1948-89 perzekuována.

V dnešní době evidujeme přibližně 366 žijících válečných veteránů ve věku 80, 90 a více (stav k 31.8.2019).


Spolky sdružující válečné veterány 2. světové války

Československá obec legionářská (ČsOL)

Sídlem organizace je Praha a má pobočky v jednotlivých krajích. Sdružuje bývalé vojáky Československé zahraniční armády z doby 2. světové války a taky novodobé válečné veterány. ČsOL přispívá k obnovení národní hrdosti, demokratických a bojových tradic v armádě, usiluje o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených národů a dodržování lidských práv a svobod. Spolupracuje s historickými Ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin a jejich využití při výuce, napomáhá při obnově, zřizování a udržování památníků, čestných pohřebišť a jiných památných míst bojů českých vojáků a to jak v České republice, tak v zahraničí. Je členem Světové organizace válečných veteránů. ČsOL Úzce spolupracuje a prohlubuje vztahy s Armádou České republiky.

Předsedou je plk. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

Kontakt: Sokolská 33, 120 00 Praha 2, tel.: 224 266 241

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)

Sídlem organizace je Praha, pobočky má v jednotlivých krajích. Organizace sdružuje Účastníky národního boje za svobodu, samostatnost a demokracii, včetně pozůstalých a rodinných příslušníků. Jejím posláním je přispívat k rozvoji ČR v duchu demokratických a humanitních tradic, uchovat historickou paměť národa, vést k Úctě, národní hrdosti a dějinám mládež a střední generaci. Ve struktuře členské základny jsou zahrnuti - zahraniční vojáci, domácí odboj, zahraniční odboj, partyzáni, Účastníci Slovenského národního povstání, pozůstalí, vdovy, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení českého národního povstání.

Předsedou je plk. Ing. Jaroslav Vodička

Kontakt: Legerova 22, 120 49 Praha 2, tel.: 224 261 508

Sdružení čs. zahraničních letců 1939-1945 (SZL 39-45)

Sdružuje zahraniční letce RAF a jejich pozůstalé. Hlavní činností je sociální oblast, výchova mladé generace k vlastenectví pomocí besed na školách všech stupňů.

Předsedou je genmjr. Emil Boček

Kontakt: spolek ukončil činnost (1.1.2018)

Sdružení čs. zahraničních letců - východ (SZL-V)

Sdružuje zahraniční letce z východu a jejich pozůstalé. Hlavní činností sdružení je sociální oblast, výchova mladé generace k vlastenectví pomocí besed a výstav na školách všech stupňů.

Předsedou je plk. PaedDr. Jan Novák

Kontakt: Pilotů 217, 161 05 Praha 614, tel.: 739 622 874

Zpravodajská brigáda - vojenská odbojová skupina (ZB-VOS)

Je organizací příslušníků vojenské odbojové skupiny z let 1939-1945. Smyslem této organizace je uchovat tradice domácího odboje. Úkolem je seznamovat mládež s činností a významem odbojových organizací.

Předsedou je plk. Luděk Pícha

Kontakt:  spolek ukončil činnost (1.1.2018)

Nahoru