Home page > Aktuality > Nové průkazy válečného veterána

Nové průkazy válečného veterána

Vážené válečné veteránky, vážení váleční veteráni,

s účinností od 15. ledna 2021 dojde k nahrazení RMO č. 25/2003 Věstníku, Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům rozkazem MO č. 82/2020 Věstníku MO, Poskytování zdravotních služeb a rekreačních pobytů s ozdravným programem některým válečným veteránům. Jak je již z jejich názvů patrné, nový předpis pouze upravuje RMO č. 25/2003 Věstníku v návaznosti na změny v právních předpisech a právní terminologii. Důležitou změnou je však vzhled průkazu válečného veterána. Jedná se o moderní formát plastové karty s česko-anglickým textem.

Průkaz bude vydáván od 15. ledna 2021 (účinnost RMO č. 82/2020 Věstníku MO) z kapacitních důvodů následovně:

 

  1. přednostně žadatelům - válečným veteránům, kteří jsou nově držiteli osvědčení válečného veterána;
  2. následně žadatelům - válečným veteránům na základě písemných žádostí, jejichž tiskopis je uveden v příloze.  

 

Dříve vydané průkazy válečného veterána ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE V PLATNOSTI!

Není proto Vaší povinností o průkaz žádat.

 

Nové průkazy reagují na Vámi často uváděné situace, kdy při požádání o slevy poskytované válečným veteránům v zahraničí byla absence anglického textu na průkazu zásadním problémem.

Průkazy válečného veterána usnadňují prokazování statutu válečného veterána – není proto nutné předkládat přímo osvědčení válečného veterána. Na základě získaného statutu válečného veterána je tak možné čerpat některé výhody a služby s tím spojené, které jsou Vám poskytovány nejen Ministerstvem obrany a jím zřízenými organizacemi (např. využití služeb projektu „Zelená cesta“ ve vojenských nemocnicích), ale také dalšími soukromými subjekty (blíže na www.veterani.army.cz).

Text na průkazu „Tento průkaz se vydává pro vnitřní potřebu Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky a platí ve spojení s průkazem totožnosti“ reaguje na situaci, kdy v zákoně č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, je zakotvena pravomoc Ministerstva obrany vydávat pouze osvědčení válečného veterána. S připravovanou novelou tohoto zákona zde bude výslovně uvedena i pravomoc vydávat společně s osvědčením také průkaz válečného veterána.

O vydání nového průkazu válečného veterána můžete požádat vyplněným a podepsaným tiskopisem uvedeným v příloze a jeho zasláním na e-mailovou adresu valecniveterani@army.cz nebo na adresu Ministerstvo obrany ČR, odbor pro válečné veterány SSŘO MO, náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, příp. prostřednictvím datové schránky ID hjyaavk.

 

Vážené válečné veteránky, vážení váleční veteráni,

v případě, že se rozhodnete využít možnosti vydání nového typu průkazu válečného veterána, rádi bychom Vás tímto požádali o aktualizaci Vašich osobních údajů, které jste uvedli v žádosti o vydání osvědčení válečného veterána, od čehož již mnohdy uplynulo několik let a některé uvedené údaje již nejsou platné (např. adresa trvalého pobytu/doručovací adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail). Aktuální údaje v evidenci válečných veteránů napomohou k dalšímu rozvoji a zkvalitňování péče o Vás, válečné veteránky a válečné veterány.

Děkujeme a do letošního roku Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v osobním i v profesním životě.

plk. Ing. Karel Vávra, Ph.D.,

ředitel odboru


Odkaz na žádost o vydání průkazu válečného veterána:

http://veterani.army.cz/jak-ziskat-osvedceni-prukaz

Přiložené soubory: 

Fotogalerie

Nahoru