Home page > Novodobý válečný veterán

Novodobý válečný veterán

Za novodobé válečné veterány označujeme účastníky zahraničních misí, kterých se Česká republika, resp. tehdejší Československo, začala účastnit po roce 1989. První takovou misí bylo vyslání čs. protichemické jednotky do Perského zálivu v roce 1990 pod hlavičkou OSN. 

Poté následovaly mise v zemích bývalé Jugoslávie, v Iráku, Kosovu či Afghánistánu přehled aktuálních misí.

Podmínky kdo je novodobý válečný veterán upravuje zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

 


Spolky sdružující novodobé válečné veterány

Československá obec legionářská (ČsOL)

Sídlem organizace je Praha a má pobočky v jednotlivých krajích. Sdružuje bývalé vojáky československé zahraniční armády z doby 2. světové války a taky novodobé válečné veterány. ČsOL přispívá k obnovení národní hrdosti, demokratických a bojových tradic v armádě, usiluje o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených národů a dodržování lidských práv a svobod. Spolupracuje s historickými ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin a jejich využití při výuce, napomáhá při obnově, zřizování a udržování památníků, čestných pohřebišť a jiných památných míst bojů českých vojáků a to jak v České republice, tak v zahraničí. Je členem Světové organizace válečných veteránů. ČsOL úzce spolupracuje a prohlubuje vztahy s Armádou České republiky.

Předsedou je plk. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

Kontakt: Sokolská 33, 120 00 Praha 2, tel.: 224 266 241

Československý legionář-SPIA Czech, z.s.

Sídlem organizace je Brno. Sdružuje válečné veterány Československých zahraničních armád z doby 2. světové války, veterány AČR - účastníky zahraničních vojenských misí (nositelů osvědčení "Válečného veterána" podle zákona č. 170/2002 Sb. ze dne 9. dubna 2002), misí OSN, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání a dohodli se na vnitřním uspořádání záležitostí, občany České republiky i jiných států. Spolek zastupuje Českou republiku ve
světové asociaci modrých baretů AISP - SPIA se sídlem v Lyonu, která má statut poradce Ekonomického a sociálního výboru OSN.

Předsedou je Ing. Karel Černoch

Kontakt: Tomešova 2b, 602 00 Brno, e-mail: office@cslegionar.cz

Sdružení válečných veteránů ČR

Sídlem organizace je Praha, pobočky má v jednotlivých krajích. Organizace sdružuje osoby, které jsou válečným veteránem v duchu zákona č. 170/2002 Sb. Cílem organizace je především trvalá péče o zdravotní a sociální potřeby válečných veteránů ČR. Aktivně se podílí na činnostech směřujících k šíření dobrého jména ČR, historie a úspěchů Československé armády , Armády České republiky a Policie ČR. Je členem Světové organizace válečných veteránů. Úzce spolupracuje s Československou obcí legionářskou.

Předsedou je plk. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D, MBA.

Kontakt: P.O. BOX 8, 252 28, Černošice, e-mail: svvcr@seznam.cz

Spolek válečných veteránů čs. samostatného protichemického praporu

Sídlem organizace je Liberec. Spolek sdružuje válečné veterány československého samostatného protichemického praporu, který byl nasazen rozhodnutím parlamentu České a Slovenské federativní republiky ze dne 23. záři 1990 za války v Perském zálivu v letech 1990 až 1991 a dále také válečné veterány účastníky zahraničních misí, které proběhly po roce 1989.
Usiluje o zachování tradic a historického odkazu československého samostatného protichemického praporu.

Předsedou je Bc. František Gábor

Kontakt: e-mail: gabor.franta@gmail.com

 

Nahoru