Home page > Přehled výhod

Přehled výhod

Benefity pro novodobé válečné veterány

Z hlediska výhod pro novodobé válečné veterány je nutné rozlišovat tři skupiny osob:

Váleční veteráni - vojáci z povolání
Váleční veteráni - mimo činnou službu
Váleční veteráni - důchodci (invalidní, starobní)

Přehled benefitů je k dispozici na webové stránce http://www.benefity-veterani.cz/


Váleční veteráni - vojáci z povolání

Válečný veterán, který je ve služebním poměru, má nárok na stejný rozsah výhod jako ostatní vojáci dle zákona č. 221/1999 Sb. , vojácích z povolání. Zvýhodnění vojáka z povolání nastává v momentě, kdy je odvelen k výkonu úkolů v mírových misích. Patří mezi ně především:

Příplatek za službu v zahraničí vojákovi náleží po dobu jeho služby v zahraniční operaci a činí od 500 do 2500 Kč denně. Při výkonu služby ve vysoce rizikové operaci s vedením bojové činnosti lze horní hranici tohoto příplatku zvýšit až na dvaapůlnásobek.
Společenské uznání a veřejné ocenění osobního zapojení do bojové činnosti.
Preventivní a následná zdravotní péče a poskytování psychologických a duchovních služeb, a to jak v zařízeních MO, tak v místě působení nebo přímo v místě bydliště. Služby vojenských psychologů a kaplanů jsou přitom stejným způsobem přístupné také pro rodinné příslušníky vojáků.

Při odchodu z armády:

Konal-li voják službu v zahraničí za zvlášť nebezpečných podmínek (služba v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil, válečný stav ve státě výkonu služby apod.), může maximální možná výše výsluhového příspěvku v závislosti na délce doby trvání služebního poměru činit až 60 % jeho průměrného měsíčního hrubého výdělku, tedy o 5 % více, než u ostatních vojáků. Konkrétní výši výsluhového příspěvku vypočítává odbor sociálního zabezpečení Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany.
Před odchodem z armády má voják z povolání možnost za stanovených podmínek navštěvovat rekvalifikační kurz, který zlepší jeho možnosti uplatnění na trhu práce. Rekvalifikace zajišťuje Agentura personalistiky AČR.

Samostatnou kapitolou je otázka náhrady škod na zdraví (viz § 116 zákona č. 221/1999 Sb.) a náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu či nemoci z povolání (§ 121 zákona č. 221/1999 Sb.)


Váleční veteráni - mimo činnou službu

Válečným veteránům - vojákům mimo činnou službu, kteří nepobírají dávky důchodového pojištění, se podle RMO č. 82/2020 poskytují:

- rekreační pobyty s ozdravným programem ve vojenských zařízeních - přehled zařízení a ceník naleznete na stránkách volareza;
- dvouleté preventivní prohlídky ve vojenských zdravotnických zařízeních;
- zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních formou ambulantní péče, zejména specializované ambulantní péče a ústavní péče.


Váleční veteráni - důchodci

Novodobí  váleční veteráni, kteří pobírají dávky důchodového pojištění, mohou čerpat obdobné výhody jako váleční veteráni 2. světové války (více v sekci Veterán 2. svět války):

- 1x ročně finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyty,
- mohou požádat o umístění v Domově péče o válečné veterány, v LDN,  na sociálních lůžkách nebo v domově se zvláštním režimem ve vojenských nemocnicích

Pokud tito váleční veteráni pobírají dávky důchodového pojištění od Odboru sociálního zabezpečení SST MO mohou čerpat též příspěvek na stravování ve vlastních stravovacích zařízeních MO (u posádek, KVV apod.)

Benefity poskytuje odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany.

Váleční veteráni, kteří odešli do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně z rezortu MO, mohou dále využívat výhody z Fondu kulturních a sociálních potřeb Ministerstva obrany.

Nahoru